Aham Khabrain
Har Khabr - Bar Waqt

QATAR MEIN PAK FOUJ KI TAYUNATII ITLAT BE BUNYAD HAIN

13

TARJAMAN DAFTAR E KHARJA KA KEHNA HAI K QATAR MEIN PAK FOUJ KI TAYUNATII ITLATBE BE BUNYAD OR GUMRAH KUN HAIN.

Comments are closed.